top of page
Cover-BC-01.png

วันนี้ คุณสามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานสินค้าของเราแบบออนไลน์ได้ที่นี่

โดยคลิกเลือกคู่มือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวีดีโอการใช้งานสำหรับรุ่นสินค้าที่คุณต้องการ ที่ด้านล่าง

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

Beurer_Logo.png
Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 28 Wrist Blood

Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 30 Wrist Blood

Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 32 Wrist Blood

Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 40 Wrist Blood

Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 44 Wrist Blood

Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 50 Wrist Blood

Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 51 Wrist Blood

Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 54 Bluetooth® Wrist Blood Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 57 Bluetooth® Wrist

Blood Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 58 Wrist Blood

Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 80 Wrist Blood

Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 85 Bluetooth® Wrist

Blood Pressure Monitor

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 87 Bluetooth® Wrist
Blood Pressure Monitor

bottom of page