top of page
Warranty.jpg

If you have questions about your Beurer product or are particularly interested in purchasing a Beurer product,  please get in touch with our customer service team.

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริการซ่อมฟรี ค่าแรง และค่าอะไหล่ สำหรับความชำรุด
   บกพร่องที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องอันเนื่องมาจากการผลิต และ
   เกิดจากการใช้งานในสภาพที่ถูกต้องตามคูุ่มือการใช้งาน
   โดยอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. การรับประกันไม่ครอบคลุมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
   - ไม่แสดงใบรับประกัน เมื่อติดต่อขอรับบริการ
   - จงใจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเสียหายจากความ
     ประมาทเลินเล่อ และเสียหายจากภัยธรรมชาติ
   - ผลิตภัณฑ์ผ่านการแก้ไขจากผู้ให้บริการอื่น หรือมีการ
     ดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนดจากผู้ผลิต หรือความ
     เสียหายจากการใช้งานผิดประเภท ซึ่งเกิดจากการใช้งานที่
     ไม่ได้เป็นไปตามคู่มืิอการใช้งาน
   - เป็นรอย ถลอก บุบ แตก หัก หรือลักษณะผิดปกติอื่น ๆ
     อันเนื่องมาจากการขนส่ง
   - เสียหายเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การเสื่อม หรือสึกหรอ
     จากการใช้งานปกติ อันไม่ได้เกิดจากการผลิต หรือคุณภาพ
     ของอะไหล่ ในส่วนนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
     พิจารณาว่าสมควรยกเว้นการให้บริการ หรือสมควรให้
     บริการ
3. การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายในการให้
   บริการนอกสถานที่
4. โปรดเก็บรักษาใบรับประกันส่วน "สำหรับลูกค้า" ไว้ เพื่อ
   แสดงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อต้องการขอรับบริการ
5. หากผลิตภัณฑ์มีปัญหาในระยะเวลารับประกัน กรุณาส่ง
   มาที่ศูนย์บริการ ดังรายละเอียดในหัวข้อ "ช่องทางการให้
   บริการ"
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการ บริษัทฯ ขอ
   สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์ซ่อม
ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
15/117 หมู่ที่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.​ชลบุรี 20110
รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 7-10 วันทำการ เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งไปถึง
ศูนย์รับฝากเครื่องส่งซ่อม
Hospro Flagship Store Sukhumvit 62
26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
ใช้เวลาไม่เกิน 30 วันทำการ หลังจากนำผลิตภัณฑ์มาฝากไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 098 280 5777
Line ID : @cservice

ลงทะเบียน
รับประกันสินค้า

Using a Smartphone
bottom of page